Basen CSR WUM, Ul. Ks. Trojdena 2c, Warszawa, Polska
+48 509 723 271
kontakt@lochte.pl

Regulamin

Regulamin akademii pływania Lochte Swimming Academy

1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po dokonaniu wpłaty za dany semestr według cennika akademii pływania Lochte Swimming Academy oraz dostarczenia podpisanego regulaminu i oświadczenia o którym mowa poniżej. W przypadku płatności ratalnej, pierwsza rata powinna być uregulowana nie później niż do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć.

2. Korzystający zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Pływalni i Regulaminu akademii pływania Lochte Swimming Academy.

3. Przed przystąpieniem do kursu wszyscy uczestnicy podpisują oświadczenia o (w przypadku osób nieletnich podpisuje rodzic/opiekun prawny):

· stanie zdrowia uczestnika,

· zapoznaniu się i akceptacji regulaminu zajęć,

· zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Czas trwania zajęć wynosi 30, 45 min. lub 1 godz. zegarową w zależności od grupy w jakiej uczestnik odbywa szkolenie.

2. Uczestnicy kursu zobowiązani są do punktualnego przyjścia na zajęcia. Należy być 3 – 5 min przed zajęciami.

3. Rodzice po przebraniu dziecka, przyprowadzają je na miejsce zbiórki na płycie pływalni i przekazują trenerowi, a następnie odbierają po zajęciach od trenera.

4. Uczestnicy zajęć grupowych przebywający na pływalni dłużej niż 60 minut dokonują dodatkowej opłaty według cennika pływalni.

5. Każdy uczestnik kursu musi posiadać własny strój kąpielowy, klapki, ręcznik i czepek.

6. Lekcje odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

7. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do uwag prowadzącego zajęcia.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019

 1. Semestr zimowy rozpoczyna się 01.10.2018 i trwa do 25.01.2019
 2. Ilość zajęć w semestrze zimowym: 15 lub 30 w zależności od wyboru grupy
 3. Opłaty za zajęcia w semestrze zimowym wynoszą:

Opłaty za zajęcia Lochte Swimming Academy w semestrze letnim 2019
Grupa Cena za semestr przy jednorazowej płatności do 08.02.2019 Cena za semestr przy płatnościach ratalnych lub przy jednorazowej wpłacie po 08.02.2019
18 treningów w semestrze 36 treningów w semestrze 54 treningów w semestrze
Bronze 684 zł nie dotyczy nie dotyczy 734 zł- pierwsza rata do 01.03.2019, druga do 10.04.2019.
Silver 954 zł 1850 zł (rabat 5%) nie dotyczy 1004 zł lub 1900 zł - pierwsza rata do 01.03.2019, druga do 10.04.2019.
Gold 954 zł 1850 zł (rabat 5%) nie dotyczy 1004 zł lub 1900 zł - pierwsza rata do 01.03.2019, druga do 10.04.2019.
Masters Bronze 912 zł nie dotyczy nie dotyczy 962 zł - pierwsza rata do 01.03.2019, druga do 10.04.2019.
Masters Silver 990 zł 1920 zł (rabat 5%) nie dotyczy 1040 zł lub 1970 zł - pierwsza rata do 01.03.2019, druga do 10.04.2019.
Masters Gold 990 zł 1920 zł (rabat 5%) 2850 zł (rabat 10%) 1040 zł lub 1970 zł lub 2900 zł - pierwsza rata do 01.03.2019, druga do 10.04.2019.

     4. Każdy uczestnik może jednorazowo uzyskać 50 zł zniżki w przypadku:

 • zapisania jednego z rodzeństwa (jednorazowo 50 zł za każde z rodzeństwa)
 • polecenie osoby (promocja przysługuje tylko wtedy, gdy osoba polecona zapiszę się na zajęcia i opłaci semestr)

5. Brak wpłaty w terminie, po 2-krotnym upomnieniu mailowym będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników i niemożliwością uczestniczenia w zajęciach.

NIEOBECNOŚCI I REZYGNACJA Z KURSU

1. W przypadku nieobecności uczestnika, istnieje możliwość odrobienia zajęć w innej grupie po wcześniejszym ustaleniu z trenerem.

2. Zrezygnować z zajęć można w dowolnym czasie, po opłaceniu danego semestru zajęć.

3. Akademia pływania Lochte Swimming Academy nie zwraca kosztów w przypadku gdy uczestnik po opłacie danego semestru zrezygnuje z kursu przed jego końcem.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 1. Zajęcia indywidualne odbywają się w dniach i godzinach ustalonych wspólnie z uczestnikiem i trenerem.
 2. Długość i liczba zajęć jest ustalana z trenerem, przed rozpoczęciem pierwszego treningu indywidualnego.
 3. Każdy uczestnik zajęć indywidualnych powinien przyjść 2-3 min przed rozpoczęciem treningu w umówione wcześniej miejsce na płycie basenu.
 4. Uczestnik zajęć indywidualnych uiszcza opłatę za wszystkie zajęcia “z góry’ za dany miesiąc.
 5. W przypadku nieobecności uczestnika, możliwe jest “odrobienie” zajęć w formie:
 • jednorazowego dołączenia do zajęć grupowych po ustaleniu terminu i grupy z trenerem
 • “odrobienia” zajęć w formie treningu indywidualnego, jeśli instruktor/trener znajdzie wolne miejsce w swoim grafiku zajęć
 • zajęcia można odrabiać tylko i wyłącznie w miesiącu w którym nastąpiła nieobecność (w przypadku, gdzie nieobecność nastąpiła pod koniec miesiąca, uczestnik ma możliwość “odrobienia” zajęć w kolejnym miesiącu)
 • jeśli uczestnik nie “odrobi” zajęć w przeciągu miesiąca od nieobecności, trening ten przepada.

6. W przypadku nieobecności trenera/instruktora, musi on znaleźć inny, dogodny dla obu stron termin w przeciągu miesiąca od nieobecności. Jeśli obie strony nie znajdą wspólnego, dogodnego terminu, uczestnik może pomniejszyć opłatę za zajęcia w kolejnym miesiącu o daną liczbę treningów na których nie było trenera/instruktora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria urządzeń na basenie, event na pływalni), Lochte Swimming Academy nie przewiduje odrabiania zajęć w innym terminie.

2. Lochte Swimming Academy zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian godzin zajęć oraz zmian cennika zajęć z przyczyn od niej niezależnych.

3. Lochte Swimming Academy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie na pływalni i w szatni.

4. Lochte Swimming Academy zapewnia uczestnikom zajęć wykwalifikowaną kadrę trenersko-instruktorską.

5. Lochte Swimming Academy bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo każdego uczestnika wyłącznie podczas trwania jego zajęć. Poza czasem trwania zajęć za dzieci pozostające na hali basenowej lub w szatni odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.